Zapoznaj się z regulaminem sklepu internetowego Długopisem Malowane www.dlugopisemalowane.pl

Regulamin ten obowiązuje od dnia 18.01.2016r.

I Postanowienia ogólne

§1. Definicje

1. Sklep – Sklep internetowy Długopisem Malowane, Portal internetowy znajdujący się pod adresem dlugopisemalowane.pl, który umożliwia Klientom zakup Towaru.

2. Towar – Towar, który może być przedmiotem obrotu (sprzedaży), dostępny do kupienia w Sklepie.

3. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, posiadająca konto w Sklepie.

4. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub posiadająca zdolność prawną jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, dokonująca zakupów w Sklepie.

5. FIRMA – Długopisem Malowane Malwina Hellich, wpisana do CEIDG. Siedziba firmy znajduje się w Warszawie, przy al. Solidarności 64. Firma zarejestrowana jest pod numerem NIP: 8641911030 , Regon: 363459384. Dane kontaktowe: dlugopisemalowane@gmail.com

6. Usługa – Usługa polegająca na umożliwieniu Klientom dokonania zakupu Towaru wybranego spośród dostępnych w Sklepie.

7. Odwiedzający – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która odwiedza Sklep nie będąc jednocześnie zalogowana jako Użytkownik Sklepu.

8. Regulamin – niniejszy regulamin.

§2. Podstawy prawne

Usługa świadczona jest na podstawie Regulaminu oraz obowiązujących przepisów polskiego prawa.

§3. Wymogi techniczne

W celu korzystania ze Sklepu wymagane jest:

a) dysponowanie urządzeniem komputerowym z zainstalowaną przeglądarką internetową, której konfiguracja umożliwia uzyskanie dostępu do Sklepu pod adresem internetowym dlugopisemmalowane.pl, a także przyjmowanie i wykorzystywanie plików cookies oraz połączenie urządzenia końcowego z siecią Internet,

b) posiadanie aktywnej poczty elektronicznej (e-mail).

§4. Wymogi prawne

1. Każdy Użytkownik oraz Klient zobowiązany jest do zapoznania się i bezwarunkowej akceptacji postanowień Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu

2. Każdy Użytkownik oraz Klient oświadcza, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych.

§5. Przedmiot Regulaminu

Regulamin określa warunki i zasady świadczenia Usługi przez FIRMĘ za pośrednictwem Sklepu.

II Korzystanie z Usługi

§6. Cel Usługi

Głównym celem Usługi jest umożliwienie Użytkownikom oraz Odwiedzającym zakupu Towaru.

§7. Należyta staranność

FIRMA dokłada należytej staranności celem świadczenia Usługi na najwyższym poziomie.

§8. Brak wymogu rejestracji

1. Przeglądanie asortymentu dostępnych Towarów w Sklepie nie wymaga rejestracji.

2. Zakup Towarów w Sklepie wymaga rejestracji

§9. Rejestracja konta w Sklepie

1. W celu rejestracji w Sklepie należy wypełnić formularz rejestracyjny, podając imię i nazwisko, adres e-mail oraz hasło, zaakceptować regulamin Sklepu oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do nawiązania stosunku, ukształtowania jego treści, zmiany, rozwiązania oraz do prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz do realizacji zamówień.

2. Rejestracja w Sklepie jest dobrowolna i bezpłatna.

§10. Logowanie

Po zarejestrowaniu się w Sklepie każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym.

§11. Usuwanie konta

W celu usunięcia konta Użytkownika ze Sklepu należy wysłać wiadomość elektroniczną (e-mail) z prośbą o usunięcie konta na adres: dlugopisemalowane@gmail.com

§12. Zaproszenie do zawarcia umowy

Informacje o Towarach dostępnych w asortymencie Sklepu stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

§13. Ceny

Ceny Towarów wskazanych w Sklepie

a) nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostawy zależą od sposobu dostarczenia Towarów do Klienta, od wartości oraz wielkości zamówienia i podawane są przy wyborze sposobu dostawy produktu przez Klienta. Całkowity koszt zamówienia (tj. cena Towarów wraz z kosztami dostawy) wskazany jest w koszyku przed złożeniem zamówienia przez Klienta.

§14. Zmiany cen

FIRMA zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach Towarów. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny.

§15. Dostawa

1. Dostawa Towaru możliwa jest jedynie na terytorium Polski.


2. Przedmiot zamówienia może być dostarczony za pośrednictwem Poczty Polskiej pod wskazany przez Klienta adres lub do wskazanej placówki Poczty Polskiej.


3. FIRMA nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas dostawy lub brak dostawy z powodu podania przez Klienta nieprawidłowych lub niepełnych danych, w tym nieprawidłowego lub niepełnego adresu dostawy.


4. Dostępne sposoby dostawy Towaru za pośrednictwem kuriera:


a) Poczta Polska: przesyłka na wskazany przez Klienta adres za pośrednictwem kuriera Pocztex – czas doręczenia do 2 dni roboczych, w przypadku braku odbioru paczka jest do odebrania w urzędzie pocztowym miejscowości nadawcy do 14 dni po uprzednim pozostawieniu awizo.


b) Poczta Polska: odbiór we wskazanej przez Sklep placówce Poczty Polskiej lub stacji benzynowej ORLEN najbliżej adresu podanego w zamówieniu – czas doręczenia do 2 dni roboczych, w celu odbioru należy udać się do wskazanej w wiadomości telefonicznej SMS placówki pocztowej, w przypadku nieodebrania z punktu, po 7 dniach przesyłka wraca do nadawcy.


c) W przypadku nie odebrania przesyłki w terminie określonym w §15 ust. 4 pkt a) lub b) następuje zwrot przesyłki do nadawcy oraz naliczana jest przez przewoźnika (kurier Pocztex) kwota 12,00 zł tytułem kosztów zwrotu. Do czasu uregulowania przez Klienta kosztów zwrotu przesyłki do nadawcy oraz opłacenia kosztów powtórnej wysyłki Sklep nie będzie ponawiał próby przesłania nieodebranej przesyłki.

d) Firma od momentu zaksięgowania wpłaty na swoim koncie bankowym ma czas do 7 dni roboczych na wysłanie zamówienia w formie jakiej wybrał Klient.


5. Dostępne sposoby dostawy Towaru za pośrednictwem Poczty Polskiej:

a) Poczta Polska: list polecony ekonomiczny – przesyłka rejestrowana na wskazany przez Klienta adres(przesyłka może być śledzona w trakcie dostawy)


b) Poczta Polska: list polecony priorytetowy – przesyłka rejestrowana na wskazany przez Klienta adres (przesyłka może być śledzona w trakcie dostawy)

l
6. Koszty dostawy są wskazywane w sposób nie budzący wątpliwości w trakcie składania zamówienia. Są one uzależnione od wybranego przez Klienta sposobu dostawy.


7. Maksymalny czas realizacji dostawy na terenie Polski wynosi do 14 dni roboczych od dnia uznania rachunku bankowego FIRMY.


8. Kupujący decydując się na wybór dostawy za pośrednictwem Poczty Polskiej udziela jednocześnie FIRMIE pełnomocnictwa do zawarcia w jego imieniu i na jego rzecz umowy z operatorem pocztowym na pokrycie kosztów przesyłki.

§16. Proces składania zamówienia

1. W celu dokonania zakupów konieczne jest przeprowadzenie rejestracji Użytkownika.

2. Rejestracji można dokonać przed, w trakcie lub po dokonaniu wyboru Towarów do zakupy.

3.Wybór towarów do zakupu odbywa się poprzez wybranie ich w Sklepie poprzez skorzystanie z opcji „Dodaj do Koszyka” przy odpowiednim Towarze.

4. Możliwe jest zakupienie kilku takich samych Towarów w ramach jednego zakupu.

5. Możliwe jest zakupienie kilku różnych Towarów w ramach jednego zakupu.

6. Jedynym ograniczeniem zakupów jest dostępność Towarów. W przypadku braku dostępności towaru, przy danym Towarze pojawi się stosowna informacja „Produkt niedostępny”. Nie możliwe jest zakupienie produktów niedostępnych.

7. Po wybraniu towarów do zakupu należy skorzystać z opcji „Realizuj Zamówienie” klikając na ikonę Koszyka na stronie.

8. Na indywidualnej podstronie Koszyka widoczne są wszystkie wybrane towary wraz z informacją o kosztach i wariantach dostawy.

9. Po potwierdzeniu informacji na stronie Koszyka przed dokonaniem zakupu należy zapoznać się z regulaminem Sklepu oraz oznaczyć odpowiednie pole świadczące o zapoznaniu się z nim. Brak akceptacji regulaminu uniemożliwia dokonania sprzedaży.

10. Przedmioty umieszczone w koszyku, ale nie przekazane do realizacji będą z niego automatycznie usuwane po 48 godzinach od ich umieszczenia.

11. Dokonując akceptacji zakupu Użytkownik zawiera z FIRMĄ umowę kupna i zobowiązuje się dokonać przelew na rachunek bankowy FIRMY w terminie 7 dni roboczych od akceptacji zakupu. Jeśli w tym terminie pomimo mailowego przypomnienia Użytkownik nie dokona przelewu należności na rachunek Bankowy FIRMY zostanie to odebrane jako odstąpienie od umowy bez prawa do jej realizacji.

12. Użytkownik, który odstąpił od umowy poprzez niewpłacenie w terminie na rachunek bankowy FIRMY należności z tytułu zakupu może dokonywać innych zakupów na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.

13. PRE-ORDER Zamówienia "pre-order" to limitowane zamówienia specjalne. Towary "pre-order" dostępne są w sklepie jedynie przez określony czas. Przy każdym z towarów "pre-order" określony jest termin składania zamówień. Czas realizacji zamówienia zawierającego produkty w opcji "pre-order" jest dłuższy i wynosi 10 dni roboczych liczonych od dnia zamknięcia zamówień "pre-oder".

§17. Płatności

1. FIRMA umożliwia metodę płatności w postaci przelewu na konto bankowe.

2. Czas realizacji zamówienia liczy się od momentu zarejestrowania środków na rachunku bankowym FIRMY.

3. Numer konta bankowego: Inteligo PKO Bank Polski SA 38 1020 5558 0000 8502 3130 1116


§18. Reklamacje

1. FIRMA jest odpowiedzialna względem Klienta, jeżeli sprzedany Towar posiada wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).

2. FIRMA jest odpowiedzialna z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta lub wynikły z przyczyny tkwiącej w sprzedanym Towarze w tej samej chwili. Wada fizyczna polega na niezgodności sprzedanego Towaru z Umową Sprzedaży. W szczególności sprzedany Towar jest niezgodny z Umową Sprzedaży, jeżeli:

a) nie ma właściwości, które Towar tego rodzaju powinien mieć ze względu na cel w Umowie Sprzedaży oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia,

b) nie ma właściwości, o których istnieniu FIRMA zapewniła Klienta, w tym przedstawiając próbkę lub wzór,

c) nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował FIRMĘ przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a FIRMA nie zgłosiła zastrzeżenia co do takiego przeznaczenia,

d) został Klientowi wydany w stanie niezupełnym,

3. FIRMA jest odpowiedzialna względem Klienta, jeżeli sprzedany Towar stanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążony prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu Towarem wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu; w razie sprzedaży prawa FIRMA jest odpowiedzialna również za istnienie prawa.

4. FIRMA jest zwolniona od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Klient wiedział o wadzie w chwili zawarcia Umowy Sprzedaży, Towar można wówczas zareklamować, jedynie jeżeli ujawni się w nim inna usterka – nieznana Klientowi w momencie zakupu.

5. FIRMA odpowiada wobec Klienta za sprzedany Towar, jeżeli wada zostanie stwierdzona w okresie 2 lat od momentu jego wydania.

6. Klient ma rok od dnia zauważenia wady na złożenie żądania wynikającego z rękojmi względem FIRMY.

7. W sytuacji wystąpienia wady Klient może złożyć do FIRMY reklamację z tytułu rękojmi i zażądać jednego z dwóch działań:

a) wymiany Towaru na nowy,

d) odstąpienia od umowy – o ile wada jest istotna.

Wybór żądania zależy od Klienta.

8. Jeśli Klient żąda wymiany Towaru, FIRMA może odmówić spełnienia tego żądania pod warunkiem, że opcja wskazana przez Klienta byłaby niemożliwa do zrealizowania przez FIRMĘ albo wymagałaby nadmiernych kosztów.

9. FIRMA w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.

10. Warunkiem koniecznym, aby FIRMA rozpatrzyła reklamację, jest dostarczenie jej przez Klienta reklamowanego Towaru lub Towarów wraz z dowodem zakupu tego Towaru (Towarów) od FIRMY pod adres: ul.Sieczna 66C/4 , 03-290 Warszawa.


11. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – FIRMA, w zależności od przedstawionego żądania, naprawi lub wymieni Klientowi reklamowany Towar na pełnowartościowy lub zwróci należność za reklamowany Towar w ciągu 14 (czternastu) dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

12. FIRMA zwraca Klientowi koszty poniesione w związku z postępowaniem reklamacyjnym w tym w szczególności koszty dostawy Towaru (zwrotu oraz wysyłki) do wysokości najtańszego sposobu dostawy oferowanego w Sklepie.

13. Klient nabywający Towar w celu związanym z działalnością zawodową lub gospodarczą (Klient nie będący konsumentem) ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa.

§19. Odstąpienie od umowy

1. Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupów w Sklepie w zakresie niezwiązanym z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (będący konsumentem) może odstąpić od umowy sprzedaży Towaru zakupionego w Sklepie bez podawania przyczyny w przez okres 14 dni od daty złożenia zamówienia. Zwracany towar nie może być uszkodzony ani też wykazywać śladów użytkowania.

2. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, przed upływem terminu.

3. Koszt przesyłki Towaru od Klienta do Sprzedawcy w przypadku odstąpienia od umowy ponosi Klient.

4. W przypadku odstąpienia od umowy FIRMA zwraca koszt Towaru oraz koszt wysyłki Towaru od Sprzedawcy do Klienta.

5. Zwrot poniesionych przez Klienta kosztów następuje w momencie potwierdzenia przez FIRMĘ, że otrzymany przez nią Towar nie jest uszkodzony ani nie nosi śladów użytkowania.

6. FIRMA nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

§20. Dostępność Usługi

1. FIRMA w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu z infrastrukturą techniczną Klienta.

2. FIRMA dokłada wszelkich starań by świadczone usługi w ramach Sklepu były na najwyższym poziomie, jednakże FIRMA nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności Sklepu w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy Sklepu.

§21. Korzystanie ze Sklepu

Użytkownik może korzystać ze wszystkich dostępnych funkcjonalności Sklepu, w tym dokonywać zakupu Towarów dostępnych w asortymencie Sklepu.

III Postanowienia końcowe

§22. Kontakt ze Sklepem

W celu skontaktowania się z FIRMĄ należy wysłać wiadomość na adres elektroniczny: dlugopisemalowane@gmail.com

§23. Ważność postanowień

W przypadku uznania przez właściwy sąd lub organ władzy publicznej właściwy w sprawie, wybranych postanowień Regulaminu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.

§24. Właściwość sądu

1. Ewentualne spory powstałe między Użytkownikiem lub Klientem niebędącym konsumentem w rozumieniu prawa, a w szczególności w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego a FIRMĄ rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby FIRMY.

2. W przypadku sporu między Użytkownikiem lub Klientem będącym konsumentem a FIRMĄ, Użytkownik lub Klient ma prawo wyboru sądu właściwego do rozstrzygnięcia sporu spośród właściwych sądów powszechnych.

§25. Obowiązujące przepisy

W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.

§26. Blokowanie wysyłanych wiadomości

W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie FIRMA nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Użytkownika lub Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Użytkownika lub Klienta.

§27. Zmiana Regulaminu

1. Regulamin może zostać zmieniony przez FIRMĘ z zastrzeżeniem, że zaktualizowany regulamin zostanie udostępniony do wglądu Użytkownikom, Klientom oraz Odwiedzającym na co najmniej 14 dni przed jego wejściem w życie w sposób zapewniający możliwość zapoznania się z nowymi lub zmienionymi postanowieniami.

2. W przypadku braku akceptacji zmiany postanowień Regulaminu, Użytkownik zobowiązany jest skontaktować się drogą elektroniczną ze Sklepem w ciągu 14 dni od otrzymania informacji o zmianach w Regulaminie aby poinformować o braku zgody.

3. W przypadku braku akceptacji zmiany postanowień Regulaminu, niezwłocznie po uzyskaniu takiej informacji przez Sklep, konto Użytkownika zostanie usunięte ze Sklepu, a nowe postanowienia Regulaminu nie będą miały wobec niego zastosowania.

4. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień regulaminu.

§28. Dostępność Regulaminu

Regulamin jest dostępny do wglądu w formie elektronicznej na stronie internetowej http://www.dlugopisemalowane.pl/content/3-regulamin

§29. Ochrona danych osobowych
1. Sprzedający jest administratorem danych osobowych Klientów oraz osób wskazanych przez Klientów.
2. Dane osobowe są przetwarzane przez Sprzedającego zgodnie z przepisami prawa oraz wyłącznie w celach związanych z działalnością Sprzedającego w ramach dlugopisemalowane.pl, w tym w celu zawierania i realizacji umów sprzedaży (obsługi transakcji sprzedaży Produktów, komunikacji z Klientami i rozpatrywania reklamacji), a także archiwizacji transakcji.
3. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie: a) zaakceptowania przez Klienta Regulaminu (w toku zakładania konta bądź składania Zamówienia), b) konieczność wykonania umowy na rzecz Klienta, lub c) uzasadnionego interesu Administratora (np. obrona przed roszczeniami czy w przypadku danych osób trzecich podawanych przez Klientów – wskazanie adresu do doręczeń innej osoby).
4. Podanie Sprzedającemu danych osobowych jest dobrowolne, przy czym brak podania określonych danych osobowych może wiązać się z utrudnieniem bądź brakiem możliwości zawarcia umowy sprzedaży, jej skutecznym wykonaniem czy zapewnieniem właściwej obsługi posprzedażowej.
5. Odbiorcami danych osobowych są osoby działające na rzecz spółek wskazanych w punkcie 2 powyżej, odpowiedzialne za przetwarzanie i realizację zamówień składanych przez Klientów, a także obsługę posprzedażną (np. rozstrzyganie reklamacji, ewidencjonowanie zakupu do celów programu lojalnościowego) oraz podmioty świadczące usługi na rzecz Sprzedającego, a związane z realizacją zamówień (np. firmy pocztowe, czy firmy kurierskie). Odbiorcami mogą być także podmioty uprawnione do otrzymania danych na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwe organy wymiaru sprawiedliwości.
6. Dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich (poza państwa należące do Unii Europejskiej) z związku ze zlecaną przez Sprzedającego dostawą Produktów.
7. Dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji zamówień lub prowadzenia konta Klienta w dlugopisemalowane.pl. Po tym okresie, dane mogą być przetwarzane w oparciu o: obowiązki prawne Sprzedającego (np. w zakresie przechowywania dokumentów księgowych), czy prawnie uzasadniony interes (obrona przed roszczeniami, jakie mogą przysługiwać wobec Sprzedającego).
8. Sprzedający zapewnia osobom, których dane osobowe przetwarza, realizację uprawnień wynikających z przepisów prawa, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych, ich sprostowania, zmiany, usunięcia lub przenoszenia, a ponadto prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania na zasadach określonych właściwymi przepisami. Ponadto, w przypadku dobrowolnego udzielania zgody na przetwarzanie danych każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do cofnięcia zgodny na przetwarzanie dane. Każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługuje również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. Dane osobowe dotyczące Klientów oraz innych osób, których dane zgłosił Klient, są chronione przez Sprzedającego przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych.

§30. Załącznik

Regulamin posiada dwa załączniki:

1. Politykę Prywatności

oraz

2. Wzór Formularza odstąpienia od umowy

§30. Wejście w życie Regulaminu

Regulamin wchodzi w życie w dniu 18 stycznia 2016 roku.

Załącznik nr 1 do Regulaminu: Polityka Prywatności Sklepu dlugopisemalowane.pl

Informacje Ogólne

Sklep dlugopisemalowane.pl (Sklep) nie gromadzi żadnych nazw lub innych informacji dotyczących tożsamości użytkownika na swojej stronie internetowej. Sklep będzie śledzić domeny, z których ludzie odwiedzają Sklep i analizować dane dotyczące trendów i statystyki. Sklep nie będzie ujawniać żadnych danych osobowych, takich jak imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu lub karty kredytowej. Dane te niezbędne są jedynie do realizacji zamówień naszych klientów, a także do zapewnienia klientom informacji dotyczących tych zamówień.

Cookies

Co to są pliki cookies? Poprzez pliki cookies należy rozumieć dane informatyczne przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika. Pliki cookies to w szczególności pliki tekstowe zawierają informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisów internetowych. Pliki cookies pozwalają miedzy innymi rozpoznać urządzenie użytkownika jak również odpowiednio wyświetlić stronę internetową zgodnie z indywidualnymi preferencjami użytkownika.

Do czego używamy plików cookies? Sklep Długopisem Malowane używa plików cookies w celu dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Pliki te w szczególności pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb. Serwis wykorzystuje pliki cookies również do tworzenia statystyk na podstawie źródeł ruchu i pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownicy korzystają ze stron internetowych serwisu, co umożliwia ulepszenie ich struktury i zawartości. Dane mogą także być używane do nagrywania ruchów, kliknięć myszy, scrollowania strony oraz tekstów wpisywanych do formularzy personalizacyjnych. Zbierane dane nie są wykorzystywane do żadnych innych celów poza realizacją zamówień oraz ulepszaniem użyteczności strony internetowej. Dane nie są udostępniane żadnej firmie zewnętrznej.

Jakich plików cookies używamy? W serwisie Sklepu dlugopisemalowane.pl używane są dwa rodzaje plików cookies:

- sesyjne - pliki tymczasowe, które pozostają na urządzeniu użytkownika do momentu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej)

- stałe - pliki, które pozostają na urządzeniu użytkownika przez określony czas określony w parametrach plików cookies lub do momentu ręcznego usunięcia ich przez Użytkownika.

Ręczne usuwanie/blokowanie plików Cookiem: W wielu przypadkach przeglądarki internetowe czyli oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie/automatycznie dopuszcza przechowywania plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownik może zmienić ustawienia tak aby blokować automatyczną obsługę plików cookies bądź każdorazowo informować o zamieszczaniu ich na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości usuwania, blokowania, obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej), z której korzysta dany Użytkownik.

Uwaga: Wyłączenie stosowania plików cookies może uniemożliwić użytkownikowi korzystanie z niektórych funkcjonalności naszego serwisu.

Dane Transakcyjne: Dane transakcyjne, w tym dane osobowe, podane przez Klienta w trakcie dokonywania płatności przetwarzane są przez właściciela Sklepu, Firmę Długopisem Malowane Malwina Hellich NIP: 8641911030 , Regon: 363459384, z siedzibą w Warszawie, al. Solidarności 64, 00-240 Warszawa.

Zamawianie: Jeśli złożysz zamówienie przez Sklep dlugopisemalowane.pl musisz podać nam kilka informacji, takich jak m.in. nazwisko, adres. Używamy tych informacji do wykonywania zamówienia z należytą starannością. Będziemy również prosić o podanie adresu e-mail, aby móc poinformować o statusie zamówienia. Nigdy nie przekazujemy danych osobowych innym podmiotom.

Prawa Autorskie: Wszystkie informacje na tej stronie są chronione prawem autorskim. Kopiowanie i/lub rozpowszechnianie informacji pochodzących ze strony internetowej dlugopisemalowane.pl nie jest dozwolone w jakiejkolwiek formie, bez uprzedniej pisemnej zgody. Teksty, grafiki, a także zawartość strony (za wyjątkiem wskazanych elementów) nie może być powielana i / lub publikowana w całości lub w części za pomocą druku, kopiowania lub w jakikolwiek inny sposób bez pisemnej zgody FIRMY.

Obowiązujące prawo: Wszelkie prawa, obowiązki, reklamacje i umowy w tym regulamin i polityka prywatności podlegają wyłącznie prawu polskiemu.

Załącznik nr 2 do Regulaminu: Wzór formularza odstąpienia od umowy zakupu w Sklepie dlugopisemalowane.pl

Długopisem Malowane Malwina Hellich

Sklep Internetowy dlugopisemalowane.pl

ul. Solidarności 64

00-240 Warszawa

email: dlugopisemalowane@gmail.comOświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

(formularz należy wypełnić i odesłać jedynie w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Numer zamówienia internetowego / numer pokwitowania zakupu: …………………………

Imię i Nazwisko Konsumenta: ……………………………………………………………….

Adres Zamieszkania Konsumenta (ulica, miasto, kod):………………………………………

………………………………………………………………………………………………..

Data Zawarcia umowy: ………………………………………………………………………

Oświadczenie Konsumenta:

Zgodnie z przysługującym mi prawem informuję o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży następujących przedmiotów

1.

2.

3.

W związku z odstąpieniem od umowy sprzedaży zgadzam się na zwrot płatności za pośrednictwem przelewu na rachunek bankowy numer:

nr rachunku bankowego..........................................................................................................................................

Oświadczenie o Odstąpieniu od Umowy należy wysłać na adres:

Długopisem Malowane Malwina Hellich

ul. Solidarności 64

00-240 Warszawa

Miejscowość i Data…………………………

Podpis klienta…………………………..........